Huisregels Volleybalvereniging DASH(onze Normen & Waarden)

Volleybalvereniging DASH doet er alles aan een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het actief communiceren van normen en waarden (via de website / ophangen in het Jebink / overhandigen aan nieuwe leden). Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo gedragscode.

Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. Lid zijn van DASH betekent dat je instemt met en je houdt aan de regels, zoals hieronder beschreven. Het bestuur behoudt zicht het recht voor om bij overtreding en/of het niet volgen van onderstaande regels disciplinair in te grijpen. Dit kan ook betekenen een waarschuwing, schorsing of zelfs royeren als lid.

DASH is huurder van de sportzaal. Dit betekent dat een ieder zich houdt aan de daar geldende huisregels. Denk ook aan de kantine/bar van het Jebbink. Het nuttigen van alcoholische dranken in/om de sportzaal buiten de kantine/bar, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden en de kleedkamers is eveneens verboden.

Normen & Waarden

Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.

Openheid & Toegankelijkheid; we streven naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de omgeving van Vorden. We zijn een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.

Boeien & (Ver)binden; we streven er naar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen een wij-gevoel creëren.

Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker graag onze ambities waarmaken door met dames en heren op een zo hoog mogelijk niveau te acteren. Dit altijd met behoud van een sportieve houding.                                                                

Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar binnen de vereniging. Daarnaast samenwerking met scholen en Gemeente en maatschappelijke instanties ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Vordense samenleving.

Gedragsregels voor Spelers, Ouders , Trainers /Coaches en Scheidsrechters

Bovenstaande waarden en normen leiden tot de volgende concrete gedragsregels.

  1. Spelers/speelsters
  2. Ouders
  3. Trainers

Wat wordt gewenst als gedrag?

Fair-play tijdens en na training en wedstrijd, d.w.z.:

Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op bij problemen of onduidelijkheden die het team heeft;

Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie (in zoverre niet het gevolg van een kwaliteitsverschil);

Eerlijkheid, ook wanneer niet in eigen voordeel;

Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;

Betrokkenen en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de scheidsrechter en spreek publiek gerust beleefd aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen).

Bevorder een positieve sfeer, d.w.z.:

Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;

Spoor medespeler aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;

De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied je zelf aan om te helpen;

Indien gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te steken;

Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;

Ga met respect om met de medespelers buiten de directe omstandigheid van de sportsituatie (geen pestgedrag of ander gedrag dat ervoor zorgt dat de relatie van het teamlid met het team kan worden aangetast).

Waarop kunnen we spelers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met het verstoren van de trainingen en wedstrijden, zoals:

Medespelers bewegen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer wil;

Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken;

Schreeuwen of ander ongepast gedrag;

Pesten of negatief benaderen van medespelers;

Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer, ouders aanspreken);

De kleedkamers niet opgeruimd/niet schoon achterlaten;

Gebruik van mobiel tijdens de training of wedstrijd (mobiele telefoon hoort in de tas), behalve bij voorafgaand overleg wegens bijzondere situatie;

Gebruik van mobiele telefoon in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van teamgenoten of tegenstanders in de kleedkamer)

Ongepast gedrag naar scheidsrechter;

Communicatie tijdens training of wedstrijd met iemand buiten het veld, indien niet in relatie met het volleyballen;

(Ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de aanvoerder.

Wat wordt gewenst als gedrag:

Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert en niet tegenwerkt bij hun spel:

Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers;

Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd.

Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook indien het niet het eigen kind is;

Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, aanmoedigen van het team;

Positief meewerken aan regelingen rondom vervoer, wassen, e.d., zoals:

Afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo snel dit duidelijk is. Afmelden doe je bij de trainer, niet bij een teamgenoot;

Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over gegroepeerd rijden (tip: spreek niet enkel een gezamenlijke vertrektijd af, maar spreek ook af dat bij te laat komen de rest van het team niet wacht. Neem wel contact op met elkaar en wissel hiertoe mobiele nummers uit);

Het maken van een taken en/of rijschema is een gunst vanuit DASH. Indien niet eens met het schema, wissel onderling van plek, de trainer/coach hoeft dit niet op te lossen.

Waarop kunnen wij ouders aanspreken?

Enkele gedragingen die het wedstrijdverloop negatief kunnen beïnvloeden, zoals:

Het zich bemoeien met kind tijdens wedstrijd of nabespreking;

Het uitfluiten van het andere team, of negatief zijn tegenover (spelers van) het andere team of ouders;

Het zich hoorbaar bemoeien met (vermeend) onterechte beslissingen van de scheidsrechter, dit dienen anderen te doen en bij escalaties via de NeVoBo.

Het op de spelersbank te zitten of in het veld te stappen tijdens de wedstrijd, uitgezonderd indien hulp bij tellen of bij het invullen van het wedstrijdformulier/DWF (bespreek desnoods opmerkingen na de wedstrijd met de trainer/coach);

Indien zij zich teveel met het beleid van de trainer gaan bemoeien, zoals:

De trainer herhaald bellen met een mening over de training (deze vragen horen thuis bij de betreffende Technische Commissie);

Wat wordt gewenst als gedrag:

In relatie tot het positief training geven:

Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;

Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien over hun ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen;

Training afstemmen op niveau spelers en team;

Saamhorigheid nastreven;

In relatie tot het respectvol training geven:

Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen;

Eventueel aandacht geven aan iedere speler;

Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;

Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet risicovol;

In relatie tot een veilig klimaat:

Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid;

Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt;

Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren;

Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;

Neem contact op met het bestuur indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen.

Waarop kunnen wij trainers aanspreken?

Voor de zekerheid, een aantal concrete situaties:

In relatie tot onveilig gedrag van de trainer:

Spelers in het openbaar negatief bekritiseren;

Altijd hulp vragen aan dezelfde persoon, bijv. de ‘zwakkere’ speler, die altijd ja zal zeggen;

Zonder de (schriftelijke) uitdrukkelijke toestemming van de speler, persoonlijke of vertrouwelijke informatie openbaar maken;

Gebruik van mobiele telefoon in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van spelers of tegenstanders in de kleedkamer)

Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd;

Kleedkamer is verboden gebied, melden als deur openstaat aan spelers;

Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk, teveel fysieke aanraking concentreren rond één speler.

In relatie tot voorbeeldgedrag:

Roken / alcoholgebruik tijdens de training of wedstrijd;

Zelf wel met een mobieltje bezig zijn;

Overmatig alcoholgebruik na de training of wedstrijd.

4. Scheidsrechters

Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit.

Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten.

Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.

Zijn er ondanks bovengenoemde regels toch nog problemen. Zit je ergens meer. Ben je het ergens niet mee eens. Blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je trainer, coach/begeleider, een bestuurslid of iemand van de NeVoBo.